Актуално

Важно при записване на децата за яслена и първа група

Важно при записване на децата за яслена и първа група
(Изм. – Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна)
При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето
класиране се проверяват служебно.
При записване родителят/настойникът представя следните задължителни
документи:
- Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;
- Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.
(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI „Критерии“, чл. 56.
По т. 1 (изм. – Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна)
Служебна бележка от работодател/осигурител, която съдържа изходящ
номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя. За
самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За
работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа; или
служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица.
По т. 2 Копие от удостоверение за раждане на децата;
По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за
медицинската експертиза;
По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;
По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни
начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес
на двамата родители и на децата;
По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето,
съгласно Закона за закрила на детето;
По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно;
По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно;
По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за
раждане на детето;
По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно.
(4) Директорът на детската градина с яслени групи или упълномощено от него
лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии,
посочени в Раздел VI „Критерии“. Всяко записано дете се отразява в
електронната система от директора на детската градина, или упълномощено от
него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

Добре дошла Златокоса есен

Галерия

Галерията съдържа 83 снимки.

Пъстроцветен музикален поздрав за Есента от децата от групи „Ариел“, „Морско конче“, „Раковинка“ и „Морска костенурка“, с музикален ръководител г-жа Костова (22.10.2019)

Обичам спорта

Галерия

Галерията съдържа 48 снимки.

Състезание „Обичам спорта“, организирано от Кметство Младост сред детските градини, по повод празника на район „Младост“.