Актуално

Радост и настроение на 15 септември

С емоционално начало от песни, танци и много празнично настроение, децата от ДГ 36 „Морска звездица“ откриха учебната година.
Нека е здрава и успешна, изпълнена с игри, нови знания и детски смях.

На добър час, мили деца!

Приети деца

Приети деца 2020г. за първа група – от 1 до 17 включително входящ номер
Деца 2018г – приети деца с вх. номера 6 и 24

Ден на пожарникаря в ДГ 36 „Морска звездица“

Галерия

Галерията съдържа 54 снимки.

Ден на пожарникаря! На 14 септември огнеоборците празнуват своя професионален празник. По този повод, днес в двора на градината, децата от ДГ 36 „Морска звездица“ се запознаха отблизо с пожарникарите, пожарните автомобили и тази благородна и опасна професия. И много …
Има още »

Важно при записване на децата за яслена и първа група

Важно при записване на децата за яслена и първа група
(Изм. – Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна)
При записване обстоятелствата по чл. 53 и чл. 54 за първо, второ и трето
класиране се проверяват служебно.
При записване родителят/настойникът представя следните задължителни
документи:
- Копие и оригинал (за сверка) на удостоверение за раждане на детето;
- Лична карта на родителя/настойника за сверяване на данните.
(3) Документи, удостоверяващи обстоятелства по Раздел VI „Критерии“, чл. 56.
По т. 1 (изм. – Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г. на Общински съвет – Варна)
Служебна бележка от работодател/осигурител, която съдържа изходящ
номер, мокър печат и подпис, ЕИК на работодателя/осигурителя. За
самоосигуряващи се родители – данъчна декларация, заверена в НАП. За
работещи в други страни-легализиран превод на документ за работа; или
служебна бележка от НОИ за периода на парично обезщетение за безработица.
По т. 2 Копие от удостоверение за раждане на децата;
По т. 3, т. 4 и т. 5 – копие на ТЕЛК или НЕЛК, съгласно Наредбата за
медицинската експертиза;
По т. 6 Копие от акт за смърт на родителя/родителите;
По т. 7 Копия от удостоверения за раждане на децата. За живеещите на семейни
начала удостоверение от районната администрация за постоянен/настоящ адрес
на двамата родители и на децата;
По т. 8 Представят се документи от Държавна агенция за закрила на детето,
съгласно Закона за закрила на детето;
По т. 9 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно;
По т. 10 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно;
По т. 11 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Копие от акта за
раждане на детето;
По т. 12 (нова, приета с Решение № 547-2(15)/14.04.2021 г.) Проверява се
служебно.
(4) Директорът на детската градина с яслени групи или упълномощено от него
лице извършва проверка на документите, удостоверяващи наличие на критерии,
посочени в Раздел VI „Критерии“. Всяко записано дете се отразява в
електронната система от директора на детската градина, или упълномощено от
него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.